ආයුබෝවන්!


ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යලයේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබට අදාල විෂයන් අධ්‍යනය කිරීම සඳහා   MY COURSES   වෙත පිවිසෙන්න.

පාසල් වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසීම සඳහා https://www.rathnavali.lk